لیست اخبار صفحه :1
نشست مسئول پورتال دانشکده پزشکی با رابطین پورتال واحدهای بالینی
نشست مسئول پورتال دانشکده پزشکی با رابطین پورتال واحدهای بالینی

نشست مسئول پورتال دانشکده پزشکی با رابطین پورتال واحدهای بالینی

نشستی با حضور مهندس ناهید نیکویی مسئول پورتال دانشکده پزشکی و رابطین پورتال گروه های آموزشی بالینی روز چهارشنبه 29 شهریورماه در سالن فارابی دانشکده برگزار شد

استفاده از الگوهای نامه یادمان در نرم افزار اتوماسیون اداری
درج شعار یادمان شصتمین سال تأسیس دانشگاه

استفاده از الگوهای نامه یادمان در نرم افزار اتوماسیون اداری

با عنایت به مصوبه هیات رئیسه دانشگاه در خصوص اضافه نمودن شعار "زندگی یعنی امید و حرکت _ یادمان شصتمین سال تأسیس دانشگاه" در سربرگ نامه های اداری ، الگوهایی با عنوان "یادمان" به نرم افزار اتوماسیون اداری اضافه شد.

اصلاح الگوهای نامه در اتوماسیون اداری

اصلاح الگوهای نامه در اتوماسیون اداری

کلیه معاونتها و گروهها جهت تهیه نامه می بایست یک بار از الگوهای نامه جدید استفاده کرده و پس از آن میتوانند از امکان تهیه پیشنویس مشابه استفاده نمایند.

    ×

    اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

    تنظیمات قالب