×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن 

مهندس مهدی یار محمدی

سرپرست اداره فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

 

 

 

 

        
           مهندس ناهید نیکویی

           کارشناس فناوری اطلاعات

 

 

 

          مهندس محمد علی رادمنش

        کارشناس فناوری اطلاعات

مهندس علیرضا پور ابراهیم

   کارشناس فناوری اطلاعات


آقای احمد خدابخش

کارشناس فناوری اطلاعات

 

 

 

آقای خلیفه شالی

خدمات

 

 

 

 

 

 

خانم مریم مختاری

مسئول دفتر فناوری اطلاعات

 

تنظیمات قالب