لیست اخبار صفحه :1
نشست مسئول پورتال دانشکده پزشکی با رابطین پورتال واحدهای بالینی
نشست مسئول پورتال دانشکده پزشکی با رابطین پورتال واحدهای بالینی

نشست مسئول پورتال دانشکده پزشکی با رابطین پورتال واحدهای بالینی

نشستی با حضور مهندس ناهید نیکویی مسئول پورتال دانشکده پزشکی و رابطین پورتال گروه های آموزشی بالینی روز چهارشنبه 29 شهریورماه در سالن فارابی دانشکده برگزار شد

    ×

    اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

    تنظیمات قالب