×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آموزش های اتوماسیون اداری
 

لینک دانلود

عنوان

فلوچارت‌های نرم‌افزار مکاتبات
راهنمای سریع پوشه‌بندی و طبقه‌بندی شخصی محتوا در کارتابل‌ها
راهنمای سریع استفاده از نرم افزار اشخاص (دفتر تلفن)
راهنمای سریع استفاده از اتوماسیون اداری دیدگاه
عمومی (فیلم)
کارشناسان (فیلم)
مدیران (فیلم)
مسئولین ثبت (فیلم)
راهنمای کاربری جلسات
آموزش اتوماسیون اداری-جلسات-2 دیماه 99
آموزش اتوماسیون اداری-کارشناسان-2 دیماه99 

تنظیمات قالب